TJLT NOVEMBER TOUR

THROUGH JACO LEGACY TRIO Felix and Julius PASTORIUS, Jose Luis SANTACRUZ Jazz (US-ES) Felix Pastorius – Basso Julius Pastorius – Batteria Jose Luis Santacruz – Sax soprano Tornano in Italia … Leggi tutto TJLT NOVEMBER TOUR